ઉત્પાદનો

  • Non-adhesive PE caution tape

    બિન-એડહેસિવ પીઇ સાવધાની ટેપ

    સામાન્ય રીતે બાંધકામની જગ્યાઓ, ખતરનાક ઘણાં, ટ્રાફિક અકસ્માતો અને કટોકટીના અલગતા માટે વપરાય છે. અને ઇલેક્ટ્રિક પાવર જાળવણી, માર્ગ સંચાલન, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ એન્જિનિયરિંગ માટેની વાડ.

  • PE caution tape

    પીઈ સાવધાની ટેપ

    ઉત્તમ પીઇ સામગ્રીનો ઉપયોગ, તેજસ્વી રંગ. તેનો ઉપયોગ સ્થળ પરની ચેતવણી અને કટોકટી અથવા બાંધકામ વિસ્તારો અને ખતરનાક વિસ્તારોના અલગકરણ માટે થાય છે.